Logo-Hochschule-fr-Wirtschaft-und-Gesellschaft-Ludwigshafen
 • Herzlich willkommen am Ostasieninstitut!
  Herzlich willkommen am Ostasieninstitut!
 • Schwerpunkt Korea
  Schwerpunkt Korea
 • Schwerpunkt China
  Schwerpunkt China
 • Schwerpunkt Japan
  Schwerpunkt Japan

Institutsleitung
Prof. Dr. Frank Rövekamp

Stellvertr. Leitung / Studienberatung
Christine Liew, M.Litt.
0621-5203-423

Sekretariat
Conny Scheurer
0621-5203-410

_______________________

pdf» Information in English (pdf)
pdf» Partner Universities (pdf)

02. März 2011

D

拉丁语短语列表(D字头)

Quidquid latine dictum sit, altum sonatur.
不管说什么,拉丁语都让人感觉深奥.

Latinitas: A - B - C - D - EFG - H - IL - M - NO - P - QR - ST - UV

Da mihi ubi consistam et terram movebo. archimedes

给我一个支点,我就可以举起整个地球。
Gěi wǒ yīgè zhīdiǎn, wǒ jiù kěyǐ jǔqǐ zhěnggè dìqiú.

希腊文: Δός μοι, ποῦ στῶ καὶ τὴν γῆν κινήσω. – Dōs moi pou stō, kai tēn gēn kinēsō.
英文: Give me a place to stand on, and I will move the Earth.
德文: Gib mir einen festen Punkt und ich werde die Erde bewegen. – Archimedes

damnatio memoriae 

除忆诅咒
chúyì zǔzhòu

日文: 記憶の抹消
英文: damnation of memory
德文: Verdammung der Erinnerung

Damocles gladius

达摩克利斯之剑
Dámókèlìsīzhī jiàn
 
希腊文: Δαμόκλειος σπάθη - Damokleios spathē
英文: sword of Damocles
法文: épée de Damoclès Damocles
德文: Damoklesschwert

de facto

事实上
shìshíshàng

日文: 実際の
英文: by deed
德文: in Wirklichkeit

De gustibus non est disputandum.

趣味不争辩。
Qùwèi bù zhēngbiàn.

英文: In matters of taste, there can be no disputes.
法文: Des goûts il ne faut pas discuter.
德文: Über Geschmack kann man nicht streiten.

de iure

实际上
shíjì shang

日文: 法律上の
英文: by law
德文: von Rechts wegen

De minimis non curat praetor.

大人不记小人过。
Dàrén bù jì xiǎorén guò.

英文: the law does not concern itself with trifles.
法文: Le préteur ne s'occupe pas de petites choses.
德文: Um Kleinigkeiten kümmert sich der Richter nicht.

De omnibus dubitandum.

怀疑一切。
Huáiyí yīqiè.

英文: Everything should be questioned.
德文: An allem ist zu zweifeln. - Buch von Søren Kierkegaard

De vulpe et uva

狐狸与葡萄
Húlí yǔ pútáo

日文: すっぱい葡萄
希腊文: Αλώπηξ καὶ βότρυς – Alōpēx kai botrys
英文: The Fox and the Grapes
法文: Le Renard et les Raisins
德文: Der Fuchs und die Trauben

Delirant isti Romani.

这些罗马人白痴。
Zhèxiē Luómǎrén báichī.

英文: They are mad, those Romans.
法文: Ils sont fous, ces Romains.
德文: Die spinnen, die Römer. – Obelix

Deus ex machina 

天外救星
tiānwài jiùxīng

日文: デウス・エクス・マキナ
希腊文: ἀπὸ μηχανῆς Θεός - apo mēchanḗs Theos
英文: a god from a machine
德文: Gott aus der Maschine

Dic, hospes, Spartae nos te hic vidisse iacentes, dum sanctis patriae legibus obsequimur.

旅行者,告诉斯巴达你看到我们在这里,我们休息,由因服从神圣的法律,守法。
Lǚxíngzhě, gàosù Sībādá nǐ kàndào wǒmen zài zhèlǐ, wǒmen xiūxí, yóuyīn fúcóng shénshèngde fǎlǜ, shǒufǎ.

希腊文: Ὦ ξεῖν᾿, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι. - Ō xein', angellein Lakedaimoniois hoti tēde keimetha tois keinōn rhēmasi peithomenoi.
英文: Stranger, tell Sparta that you saw us lying here, as we obey the sacred laws of our fatherland.
德文: Sag, Fremder, in Sparta, du habest uns hier liegen sehen, den heiligen Gesetzen der Heimat gehorchend.

Diem perdidi.

虚度光阴。
Xūdù guāngyīn.

英文: I have lost a day.
法文: J'ai perdu ma journée
德文: Ich habe einen Tag veloren. – Kaiser Titus

dies irae

神怒之日
shénnùzhī rì

日文: 怒りの日
英文: Day of Wrath
法文: Jour de colère
德文: Tag des Zorns – der Jüngste Tag

Dies irae dies illa solvet saeclum in favilla.

这一天,神怒之日,天地将燃烧成灰烬。
Zhè yītiān, shén nù zhī rì, tiāndì jiāng ránshāo chéng huījìn.

英文: The day of wrath, that day will dissolve the world in ashes.
法文: Jour de colère, que ce jour-là où le monde sera réduit en cendres.
德文: Der Tag des Zorns, jener Tag löst die Welt in Asche auf.

Difficile est satiram non scribere.

难事哉,不写杂文。
Nánshì zāi, bù xiě záwén.

英文: It is difficult not to write satire.
德文: Schwer ist es, keine Satire zu schreiben. - Iuvenal

Dimidium facti, qui coepit, habet.

行百里者半九十。
Xíng bǎi lǐ zhě bàn jiǔshí.

英文: He who has begun is half done.
德文: Wer (erst mal) begonnen hat, hat (damit) schon zur Hälfte gehandelt! - Horaz

Disce aut discede!

学习或离开!
Xuéxí huò líkāi!

英文: Learn or depart.
法文: Étudie ou retire-toi!
德文: Schufte oder verdufte! - Schulmotto

Divide et impera!

分而治之!
Fēn ér zhìzhī!

英文: Divide and rule!
法文: Diviser pour régner.
德文: Teile und herrsche! - Ludwig XI.

Do ut des. 

我给你是为了你给我。
Wǒ gěi nǐ shì wèile nǐ gěi wǒ.

英文: I give that you may give.
德文: Ich gebe, damit du gibst.

Docendo discimus. docendo-discimus Nowosibirsk

教者自学。
Jiàozhě zì xué.

英文: We learn by teaching.
德文: Durch Lehren lernen wir. – nach Seneca

Domine, quo vadis?

主啊,你要去哪里?
Zhǔ a, nǐ yào qù nǎlǐ?

英文: Lord, where are you going?
德文: Herr, wohin gehst du?

Dominus vobiscum.

上帝与你同在.
Shàngdì yǔ nǐ tóngzài

英文: The Lord be with you.
德文: Der Herr sei mit euch.

Dona nobis pacem. dona-nobis

给我们和平。
Gěi wǒmen hépíng.

英文: Give us peace.
法文: [Seigneur], donne-nous la paix.
德文: Schenke uns Frieden!

Donec eris felix, multos numerabis amicos.

得意时高朋满座;落难日孤独一人。
Déyì shí gāopéng mǎnzuò; luònàn rì gūdú yīrén.

英文: As long as you are fortunate, you will have many friends.
法文: Tant que tu seras heureux, tu compteras beaucoup d'amis.
德文: Solange du glücklich bist, wirst du genug Freunde zählen. - Ovid

Draco dormiens nunquam titillandus. 

眠龙勿扰。
Mián lóng wù rǎo.

英文: Never tickle a sleeping dragon.
德文: Einen schlafenden Drachen soll man niemals kitzeln. - Harry Potter

Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.

命运只惠顾那些接受它的人。
Mìngyùn zhǐ huìgù nàxiē jiēshòu tā de rén.

英文: The fates lead the willing and drag the unwilling.
法文: Le destin porte ceux qui l'acceptent et lynchent ceux qui le refusent.
德文: Den Willigen führt das Schicksal, den Unwilligen zerrt es dahin.

Dulce et decorum est pro patria mori.

为祖国而死是甜美和正确的事情。
Wèi zǔguó ér sǐ shì tiánměi hé zhèngquède shìqíng.

英文: It is sweet and right to die for your country.
德文: Süß und ehrenvoll ist es, für das Vaterland zu sterben. - Horaz

Dum spiro, spero.

一息尚存就有希望。
Yīxī shàngcún jiù yǒu xīwàng.

英文: While I breathe, I hope.
法文: Tant que je respire, j'espère
德文: Solange ich atme, hoffe ich.

Duo cum faciunt idem, non est idem.

尽管两人做的事相同,但结果并不相同。
Jǐnguǎn liǎngrén zuòde shì xiāngtóng, dàn jiéguǒ bìng bù xiāngtóng.

英文: The same thing done by two persons is not the same.
德文: Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht das selbe.

Duobus litigantibus tertius gaudet.

争论三欢欣。
Zhēnglùn sān huānxīn.

英文: While two men argue, the third one rejoices.
德文: Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte.

Duodecim dei Olympici

奥林波斯十二神
Àolínbōsī shí'èr shén

日文: オリュンポス十二神
希腊文: Δωδεκάθεον – Dōdekatheon
英文: Twelve Olympians
法文: Douze Divinités Olympiennes
德文: Zwölfgötter

duodecim labores Herculis 

赫拉克勒斯的十二伟业
Hèlākèlèsīde shí'èr wěiyè

希腊文: Δωδεκαθλος - dôdekathlos
英文: twelve labours of Hercules
法文: douze travaux d'Héraclès
德文: zwölf Arbeiten des Herkules

Dura lex, sed lex.

峻法亦法。
Jùn fǎ yì fǎ.

日文: 悪法も法なり。
英文: The law [is] harsh, but [it is] the law.
法文: La loi est dure, mais c'est la loi   
德文: Das Gesetz ist hart, aber es ist das Gesetz.

 

Latinitas: A - B - C - D - EFG - H - IL - M - NO - P - QR - ST - UV

Über uns

Den Kern des Instituts bilden 15 ständige Mitarbeiter. weiterlesen ...

Studium

Das Studium schließt nach acht Semestern mit dem Bachelor of Science ab. weiterlesen ...

Publikationen

Veröffentlichungen und Forschungsbeiträge aus dem Institut  weiterlesen ...

Wort des Tages

Aktuelle chinesische oder japanische Begriffe weiterlesen...

Ostasienlexikon

Schlüsselwörter aus China, Japan, Korea, Mongolei, Hongkong, Macau und Taiwan weiterlesen...

Sprichwörter

„Es gibt da ein chinesisches Sprichwort …“ – Wer kennt sie nicht, diese Einleitung? weiterlesen...